ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพ meme และ ข้อความ

อย่าหลงใหล! ไปตามเรื่อง "โลก สมมุตินิยม"
พระพุทธเจ้าไม่พาหลง ทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุม
บรรดากลมายา ร้อยสันพันคม ของกิเลสตัณหา
ภายในหัวใจของเรา เอาให้รู้กลมายา
ของกิเลสในจิตใจ จึงชื่อว่า "เป็นผู้ฉลาด"

...ฉลาดใดก็ตาม ถ้าไม่ฉลาดในกลมายาของกิเลส
ที่มีอยู่ภายในจิตนี้ ไม่เรียกว่าฉลาด!
ถ้าฉลาดตรงนี้แล้ว อยู่ไหนก็ฉลาด
ไม่มีใครมีอะไรมาเสกสรร ก็พอตัว
ใครชมเชยสรรเสริญนินทา ก็พอตัว
ไม่เอื้อมไม่จับ ไม่ลูบไม่คลำ ไม่คว้าโน้นคว้านี้

เพราะ พอตัวแล้ว ด้วยความฉลาดแหลมคม
พอตัวแล้ว ด้วยความสมบูรณ์พูนผล ในมรรคในผล
มีเต็มอยู่ภายในใจนี้แล้ว ด้วยการประพฤติปฏิบัติ
อย่างเอาจริงเอาจัง! ตามทางศาสดา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

"พุทโธ ธัมโม สังโฆ" นั้น เป็นเพียงวัตถุหรือเครื่องหมายของพระ ไม่ใช่องค์พระจริงๆ

ส่วน "องค์พระ" จริงๆ นั้นคือ "สติ"

ถ้าเรามีสติอยู่เสมอ เท่ากับเราได้สร้าง "พระ" ไว้ในตัวเรา

พระท่านก็จะช่วยให้เรา มีความสุขกายสุขใจ ตลอดเวลา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

(ลำดับนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วลูบคลำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่ พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่า)

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้อนี้น่าอัศจรรย์ ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! บัดนี้ฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาค ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนแต่ก่อน และพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยาน มีพระองค์ค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งพระจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ"

อานนท์ ! นั่นต้องเป็นอย่างนั้น คือ

ความชรามี (ซ่อน) อยู่ในความหนุ่ม
ความเจ็บไข้มี (ซ่อน) อยู่ในความไม่มีโรค
ความตายมี (ซ่อน) อยู่ในชีวิต

ฉวีวรรณจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวย่น หย่อนยาน ตัวค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ดังนี้

พระผู้มีพระภาคครั้นตรัสคำนี้แล้ว ได้ตรัสข้อความนี้ (

โธ่เอ๋ย ! ความแก่อันชั่วช้าเอ๋ย !
ความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ๋ย !
กายที่น่าพอใจ บัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้ว

แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี
ทุกคนก็ยังมีความตาย เป็นที่ไปในเบื้องหน้า
ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆ มันย่ำยีหมดทุกคน

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๘๗/๙๖๒-๙๖๕

ในภาพอาจจะมี 1 คน