ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

"เวลาตั้งจิตให้สังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ ลมหายใจ เพราะลมหายใจนี้ ไปช่วยธาตุไฟให้ทำประโยชน์แก่ร่างกาย ถ้าลมหายใจไม่ดี ธาตุไฟก็จะต้องไม่ดีไปด้วย และร่างกายก็ไม่ได้รับประโยชน์

เหตุนั้น จะต้องสักเกตและปรับปรุงลมหายใจให้เป็นทีสะดวกสบาย

การกำหนดลมหายใจนี้ จะต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ภายนอกออกให้หมด เพราะถ้ามีนิวรณ์มากแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะสังเกตความละเอียดของจิตและลมได้"

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

”โลกนี้มืดมนนัก..น้อยคนจักเห็นแจ้งได้
ขอน้องเราท่านจงมาปฏิบัติวิปัสนากรรม
ฐานกับผม เพื่อล่วงทุกข์ภัยในวัฏฏะ​ ไม่
ต้องมาเกิด แก่ เจ็บ และตาย และวุ่นวาย
ด้วยด้วยกิเลศตัณหาให้ได้รับทุกข์อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยกันเถิด..”

"เมื่อได้ฟัง ท่านพระครูบาเจ้าศรีวิไชย
ก็ได้ยกมือขึ้นวันทาไหว้สา​ ท่านพระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก่อนกล่าววาจาว่า
ที่พี่ท่านกล่าวมาเช่นนี้ ก็ชอบอยู่โดยแท้
แต่สุดวิสัยอยู่แต่เพียงว่า อันตัวของข้าเจ้า
ผู้น้องนี้ หาได้บำเพ็ญบารมีธรรมทั้งปวงมา เพื่อจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้แต่เพียง
ลำพังก็หามิได้ แต่ข้าเจ้าได้บำเพ็ญธรรม
ตามจริยาอย่างพระโพธิสัตว์ ผู้ปรารถนา
จะล่วงเข้าสู่พระพุทธภูมิอย่างสมบูรณ์แล้ว
อีกทั้งยังได้รับพระพุทธพยากรณ์ไว้แล้ว
ด้วยว่า ข้าเจ้านี้เที่ยงแท้ที่จะได้บรรลุพระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือจะได้ตรัสรู้
เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคหน้าเที่ยงแท้มิแปรผัน..”

“ด้วยเหตุเป็นเช่นนี้ ข้าเจ้าผู้น้องจึงได้
แต่จนใจนักที่มิอาจจักออกปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพื่อล่วงสู่มหาปรินิพพานตาม
ที่ท่านเจ้าได้กรุณาออกวาจาชักชวนเห็น
ปานนี้ได้..แม้จะเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือ
แต่ข้าเจ้าไม่มีอำนาจใดจักไปฝ่าฝืนพุทธพยากรณ์ที่ได้ทรงตรัสพยากรณ์ไว้แล้วดังนี้ ฉะนั้น ขอพี่ท่านจงได้โปรดอดโทษแก่ข้าเจ้า
ผู้น้องที่มิอาจสนองความปรารถนาดีของพี่ท่านในกาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด..”
--------------------

#จากหนังสือ_บูรพาจารย์

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

" .. อำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวัน สร้างอยู่ที่ตัวของเรานี้ เราอย่าไปคิดว่า อำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้ อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้าง เป็นความเข้าใจผิด

กิเลสมันได้วาสนามาจากไหน มันถึงสร้างได้มากมายก่ายกองเต็มหัวใจเรา จนหาทางเดินไม่ได้ มันมีวาสนามาจากไหน ก็ผู้สร้างกิเลสคือใจ กิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้ แล้วการแก้กิเลสไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้ มันไม่ทันกัน

แก้ตรงนี้ หนามยอกเอาหนามบ่ง ถอดถอนหัวหนามออกมา มันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม