ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

* การเจริญกรรมฐานพยายามเพ่งดู
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เพื่อเป็นอุบาย
ทำให้จิตใจให้เข้าถึงความสงบ
แล้วยังสามารถทำฌานให้เกิดขึ้นได้
ถ้าไม่มีฌานก็ไม่มีสมณะ
นักปฏิบัติเขารู้เรื่องของกิเลสได้ดี
จึงพยายามเจริญสมถะภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา มีความเพียรในการ
ถอนกิเลสออกจากจิตใจ ท่านเรียกว่า
" สัมมากัมมันตา การงานชอบ และ
สัมมาวายมะ ความเพียรชอบ
เพียรในการถอนกิเลสคืออกุศลที่มันเกิดขึ้น
และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นไม่เสื่อมลงไป
พร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะในเรื่องของความ
เกิดดับของรูปและนาม จะได้เห็นรูป
และนามตามความเป็นจริง นักปฏิบัตินี้
พอมีความรู้ความเห็นในอารมณ์ของ
ตนเองมาก หนักเข้าจิตก็จะปล่อยภาระ
ต่างๆ ไม่กลับมาพัวพันกับอารมณ์ที่ชั่วๆ
ทั้งหลาย เมื่อสภาพจิตใจมีการปล่อย
วางอารมณ์แล้ว พึงรู้เถอะว่าในขณะนั้น
กระแสของพระอริยมรรคกล้า
สามารถตัดสังโยชน์ให้ขาดลงได้
เพราะว่าปัญญามากำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค เสียแล้ว
สามเณรทำกรรมฐานเป็นอย่างไรบ้างล่ะ
นอนเพลียหรือไงล่ะ นั่งหลับหรือนอนหลับ
ล่ะ นั่งกันได้ชั่วโมงไหมล่ะ อย่าทะเลาะ
กันนะ การทะเลาะวิวาทกันนี้มีศีลก็ไม่ดี
สมาธิก็ไม่ดี แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้
อย่างไรล่ะ เวลาครูบาอาจารย์สั่งสอน
อย่าโกรธนะ ถ้าโกรธบาปแน่ ครูบาอาจารย์
พยายามสั่งสอนอบรมวิชาสมถะกรรมฐาน
วิปัสสนากรรมฐานให้ฟรีๆ หาได้ยากนะ
บ้านก็ไม่ต้องเช่า ข้าวก็ไม่ต้องซื้อ ภาษี
ไม่ต้องเสีย ลูกเมียก็ไม่ต้องมีให้กวนใจ
สบายไหมล่ะสามเณร
ผมสอนกรรมฐานวันนี้ได้ ๕ คนแล้วนะ
โยมแอ๊ด สำอาง กรรมฐานดี ขอให้พวกเรา
พยายามกันมากๆ เจริญกรรมฐาน
พยายามทำความรู้ในเรื่องการเกิด
ความดับของอารมณ์ทุกๆวัน
จิตใจจะได้สลัดปล่อยวางกิเลสบ้าง
ทีนี้เมื่อกรรมฐานเจริญขึ้นแล้ว
" เปรต สัตว์เดรัจฉาน อสุรกายก็ไม่เป็นแล้ว
นรกก็ไม่ไป แล้วจะไปไหนล่ะ ก็ไปสวรรค์
นิพพานนะซิ "
เรื่องของการสำเร็จนี้เป็นขั้นภูมิ
สำเร็จขั้นศีล สำเร็จขั้นฌาน สำเร็จขั้น
โสดาบัน ถึงพระอรหันต์ เป็นขั้นเป็นตอนไป
แล้วใครเล่าจะเป็นผู้รู้ได้นอกจากผู้ปฏิบัติ
เรื่องของการทำกรรมฐานนี้ยืนอยู่ก็ทำได้
นั่งอยู่ก็ทำได้ นอนอยู่ก็ทำได้
ขอให้เรามีสติสัมปชัญญะ ทำความรู้ทุก
อิริยาบถ ให้มีความรู้อยู่อย่างนี้
จึงชื่อว่าเป็นนักปฏืบัติ " ตัวรู้ " นี้แหละ
ไม่ต้องกลับมาเวียนเกิด เวียนแก่
เวียนเจ็บ เวียนตายอีก *

พระธรรม คำสอน !!
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

การเริ่มต้นการพิจารณากาย

จะใช้บทพุทโธ เป็นบทบริกรรม
สำหรับผูกจิตก็ได้
เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้ว
ให้วางบทบริกรรมเสีย
แล้วพิจารณากาย ต่อไป

ในการพิจารณากาย
เริ่มแรกให้พิจารณาเพียงส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ที่เราสามารถที่จะเพ่งพิจารณา
ได้อย่างสะดวกในอาการ ๓๒

เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจน
กลับไปกลับมา หรือที่เรียกกันว่า
โดยอนุโลมปฏิโลม จนหายสงสัย
ในจุดที่พิจารณานั้นแล้ว
จึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไป

อย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกาย
เพราะปัญญายังไม่แก่กล้า

ถ้าพิจารณาพร้อมกันทีเดียวทั้งร่างกาย
ความชัดเจนจะไม่ปรากฏ ต้องค่อยเป็น
ค่อยไป

เมื่อพิจารณาจนเกิดความชำนาญแล้ว
ถ้าเราเพ่งปัญญาลงไปจุดใจจุดหนึ่ง
ความชัดเจนจากจุดอื่นๆ ก็จะปรากฏเป็นนัย
เดียวกัน

เมื่อพิจารณาพอสมควรแล้ว
ให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ความสงบ
เมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้ว
ให้ย้อนกลับออกมาพิจารณาร่างกายอีก

ให้เจริญอยู่อย่างนี้
จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติ

เมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพอแล้ว
คำบริกรรมพุทโธก็ไม่จำเป็น
เพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันที...

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ