ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

.. กามาวจรสวรรค์ ๑
.. สัตว์เดรัจฉาน ๑
.. มนุษย์ ๑
ท่านพวกนี้ติดของเก่า
... พระไตรปิฏก
มีกิน ๑
มีนอน ๑
สืบพันธ์ ๑
แม้ปู่ย่าตายายของเราล้วนแต่ติดของเก่า
.. พระพุทธเจ้าก็ดี
.. พระปัจเจกก็ดี
.. พระอรหันต์ก็ดี
เมื่อท่านยังไม่ตรัสรู้
ก็ติดของเก่า เพลิดเพลินของเก่า
ในรูป เสียง กลิ่น รสของเก่า ทั้งนี้ ..
.. ไม่มีฝั่ง ไม่มีแดน
.. ไม่มีต้น ไม่มีสาย
ย่อมปรากฏอยู่เช่นนั้น
ตื่นเต้นกับของเก่า ติดรสชาติของเก่า
ใช้ ‘ มรรค ๘ ‘ ให้ถอนของเก่า
ให้ ‘ อิทธิบาท ๔ ‘ ตีลิ่มสะเทือนใหญ่ปัง ๆ
ลิ่มเก่าถอน คือ อวิชชา
ลิ่มใหม่ คือ วิชชา เข้าแทนดังนี้
ท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูด
..ใช้ตบะความเพียรอย่างยิ่ง ที่จะถอนได้
ต้องสร้างพระบารมีนมนาน จึงจะถอนได้
เพราะ ของเก่ามันบัดกรีกัน
ได้เนื้อเชื้อสายของกิเลสมาพอแล้ว
ย่อมเป็นอัศจรรย์ของโลกนั้นทีเดียว ...
โอวาทธรรมของ :
 
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร
ที่ให้ไว้แก่ศิษยานุศิษย์
บันทึกโดย :
หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร