ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

#พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์

"สาวกแต่ละองค์ที่เสด็จปรินิพพานผ่าน
ไปแล้วจนประมาณการไม่ได้ก็ดี หรือ
ประมาณการได้ก็ดี พระองค์กับสาวกท่านที่เสด็จผ่านไปไม่กี่พันปีก็ดีล้วนอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้า และเป็นพระอรหันต์จากกรรมฐานทั้งหลาย มีกรรมฐานห้าเป็นต้น
ไม่มีแม้องค์เดียวที่ผ่านการตรัสรู้ ทำโดยที่
มิได้ผ่านกรรมฐานเลย ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องซักฟอก เป็นเครื่องถ่ายถอนความคิดความเห็นต่างๆ อันเป็นพื้นเพของจิต ที่มีเชื้อวัฏฏะจมอยู่ภายในให้กระจายหายสูญไป
โดยสิ้นเชิง

ฉะนั้นกรรมฐานจึงเป็นธรรมพิเศษในวง
พระศาสนาตลอดมาและตลอดไป ท่าน
ที่สมัครใจเป็นพระธุดงค์เป็นพระกรรมฐาน
จำต้องเป็นผู้มีความต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ที่เคย
ฝังกายฝังใจ จนเป็นนิสัยมานาน.. "

#พระอาจารย์มั่น_ภูริทัตโต
#ที่มา_ปโมฑิตเถรบูชา
#หลวงปู่หลอด_ปโมทิโต
**************************

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เครา

Add comment


Security code
Refresh