วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล (0)

 ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ kr-20
ค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก  
ตารางแสดงค่าความยาก-ง่าย ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนที่ 1 ตารางวิเคราะห์แบบตรวจสอบคามถูกต้องภายแผนที่ 1
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนที่ 2 ตารางวิเคราะห์แบบตรวจสอบคามถูกต้องภายแผนที่ 2
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนที่ 3 ตารางวิเคราะห์แบบตรวจสอบคามถูกต้องภายแผนที่ 3
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนที่ 4 ตารางวิเคราะห์แบบตรวจสอบคามถูกต้องภายแผนที่ 4
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนที่ 5 ตารางวิเคราะห์แบบตรวจสอบคามถูกต้องภายแผนที่ 5
ตารางวิเคราะห์แบบตรวจสอบหลักสูตร ผล IOC ข้อสอบ
วิเคราะห์ ด้านความรู้ K วิเคราะห์ ด้านทักษะ p
วิเคราะห์ด้านเจตคติ A แบบวัดทักษะต่อการเรียนธรรมะปฏืบัติ